کنترلر TRAKTOR-S8
کنترلر TRAKTOR-S8
آکبند
29,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

PreSonus Faderport 16
PreSonus Faderport 16
آکبند
28,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

کنترلر صدا Presonus Monitor Station V2
کنترلر صدا Presonus Monitor Station V2
آکبند
10,300,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تهران ملودی

location تهران

Solid State Logic UF8
Solid State Logic UF8
آکبند
39,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

ESI MoCo
ESI MoCo
آکبند
2,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

PreSonus Faderport 8
PreSonus Faderport 8
آکبند
18,480,000
16,815,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

Presonus EarMix 16M AVB
Presonus EarMix 16M AVB
آکبند
14,390,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

PreSonus FaderPort V2
PreSonus FaderPort V2
آکبند
6,420,000
6,370,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

PreSonus Monitor Station V2
PreSonus Monitor Station V2
آکبند
11,070,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

مانیتور کنترلر Audient Nero
مانیتور کنترلر Audient Nero
آکبند
16,850,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تهران ملودی

location تهران