تبر یخ ICT مدل phoenixتبر یخ ICT مدل ۲ Mountain guide
تبر یخ ICT مدل phoenixتبر یخ ICT مدل ۲
آکبند
4,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

ابزار حمایت و فرو Petzl مدل Grigri
ابزار حمایت و فرو Petzl مدل Grigri
آکبند
2,810,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

ابزار حمایت و فرود Petzl مدل  I`D S
ابزار حمایت و فرود Petzl مدل I`D S
آکبند
7,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

کوئیک دراو Kailas مدل Vim Wire
کوئیک دراو Kailas مدل Vim Wire
آکبند
750,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

ابزار فرود Kailas مدل Canyon Descender
ابزار فرود Kailas مدل Canyon Descender
آکبند
535,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

صفحه تقسيم طناب Petzl Paw
صفحه تقسيم طناب Petzl Paw
آکبند
1,278,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

قرقره دوتایی Skylotec مدل INLINE ROLL
قرقره دوتایی Skylotec مدل INLINE ROLL
آکبند
2,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

تبر یخ Petzl مدل Quark
تبر یخ Petzl مدل Quark
آکبند
15,990,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

ابزار حمایت SALEWA مدل Ergo Belay System
ابزار حمایت SALEWA مدل Ergo Belay Syste
آکبند
890,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

ابزار فرود Petzl مدل Shunt
ابزار فرود Petzl مدل Shunt
آکبند
2,150,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

یومار چپ Kailas مدل Vector
یومار چپ Kailas مدل Vector
آکبند
2,250,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

پله رکاب Kailas کد KE840005
پله رکاب Kailas کد KE840005
آکبند
730,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

هشت فرود مربع Petzl مدل HUIT
هشت فرود مربع Petzl مدل HUIT
آکبند
450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

شفت Kailas مدل Emery Nuts
شفت Kailas مدل Emery Nuts
آکبند
1,520,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

هشت فرود kailas مدل Multi 8 Descender
هشت فرود kailas مدل Multi 8 Descender
آکبند
350,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز

یومار راست Kailas مدل Vector
یومار راست Kailas مدل Vector
آکبند
2,250,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کبود اسپورت

location تبریز