عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۴ اینچ Flexible (10mm)
عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۴ اینچ
نو آکبند
180,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۵ اینچ Flexible (12mm)
عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۵ اینچ
نو آکبند
200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۲۰ اینچ Flexible (50mm)
عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۲۰ این
نو آکبند
1,296,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۸ اینچ Flexible (20mm)
عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۸ اینچ
نو آکبند
306,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق لوله الاستومری ۲۲ میلیمتر Bellsafe-Flex 22mm
عایق لوله الاستومری ۲۲ میلیمتر Bellsafe
نو آکبند
18,480 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۱۴ اینچ Flexible (35mm)
عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۱۴ این
نو آکبند
669,600 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق لوله فومی پلی اتیلن ۳/۴ اینچ
عایق لوله فومی پلی اتیلن ۳/۴ اینچ
نو آکبند
64,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۱۰ اینچ Flexible (25mm)
عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۱۰ این
نو آکبند
384,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۱۶ اینچ Flexible (40mm)
عایق فلکسیبل مدل روکش کومبی سایز ۱۶ این
نو آکبند
870,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق لوله الاستومری ۲۵ میلیمتر Bellsafe-Flex 16mm
عایق لوله الاستومری ۲۵ میلیمتر Bellsafe
نو آکبند
20,328 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق لوله فومی پلی اتیلن ۱/۲ اینچ
عایق لوله فومی پلی اتیلن ۱/۲ اینچ
نو آکبند
49,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق لوله الاستومری ۳۲ میلیمتر Bellsafe-Flex 32mm
عایق لوله الاستومری ۳۲ میلیمتر Bellsafe
نو آکبند
26,400 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

کانال فلکسیبل مدل عایق الاستومری سایز ۶ اینچ Flexible (15mm)
کانال فلکسیبل مدل عایق الاستومری سایز ۶
نو آکبند
404,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق لوله فومی پلی اتیلن ۵/۸ اینچ
عایق لوله فومی پلی اتیلن ۵/۸ اینچ
نو آکبند
41,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عایق لوله فومی پلی اتیلن ۱و ۱/۲ اینچ
عایق لوله فومی پلی اتیلن ۱و ۱/۲ اینچ
نو آکبند
160,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

کانال فلکسیبل مدل عایق الاستومری سایز ۸ اینچ Flexible (20mm)
کانال فلکسیبل مدل عایق الاستومری سایز ۸
نو آکبند
511,200 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد