کارت صدا Alctron U48
کارت صدا Alctron U48
آکبند
3,900,000
3,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

کارت صدا Focusrite Scarlett 2i2 G2
کارت صدا Focusrite Scarlett 2i2 G2
آکبند
5,500,000
5,450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

کارت صدا Solid State Logic SSL 2
کارت صدا Solid State Logic SSL 2
آکبند
7,200,000
6,950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

Audient EVO 8
Audient EVO 8
آکبند
6,350,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

Motu 8pre
Motu 8pre
آکبند
10,260,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

کارت صدا Audient EVO 4
کارت صدا Audient EVO 4
آکبند
4,420,000
4,250,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

PreSonus Studio 26c
PreSonus Studio 26c
آکبند
7,170,000
6,950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

Motu 24Ao
Motu 24Ao
آکبند
19,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

Zoom TAC-2R
Zoom TAC-2R
آکبند
4,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

ESI U22 XT
ESI U22 XT
آکبند
3,380,000
2,850,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

Arturia MiniFuse 2
Arturia MiniFuse 2
آکبند
5,350,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

کارت صدا ESI U168 XT
کارت صدا ESI U168 XT
آکبند
16,780,000
14,150,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

Arturia MiniFuse 1
Arturia MiniFuse 1
آکبند
3,650,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

+Solid State Logic SSL 2
+Solid State Logic SSL 2
آکبند
9,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

PreSonus AudioBox USB 96 25th Anniversary Edition
PreSonus AudioBox USB 96 25th Anniversa
آکبند
3,070,000
3,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

Steinberg UR12
Steinberg UR12
آکبند
6,200,000
4,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران