بشقاب فیروزه کوبی اصفهان قطر ۱۸ سانتی
بشقاب فیروزه کوبی اصفهان قطر ۱۸ سانتی
آکبند
790,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

آجیل خوری ۱۱ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آجیل خوری ۱۱ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آکبند
650,000
610,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

سرویس شربت خوری بزرگ فیروزه کوبی آقاجانی
سرویس شربت خوری بزرگ فیروزه کوبی آقاجان
آکبند
8,000,000
7,870,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

آجیل خوری ۱۳ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آجیل خوری ۱۳ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آکبند
900,000
820,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

آجیل خوری ۲۵ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آجیل خوری ۲۵ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آکبند
2,500,000
2,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

آجیل خوری سوپر فیروزه کوبی ۴۲ سانتی متری آقاجانی
آجیل خوری سوپر فیروزه کوبی ۴۲ سانتی متر
آکبند
5,500,000
5,100,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

آجیل خوری ۱۶ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آجیل خوری ۱۶ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آکبند
1,320,000
1,260,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

آجیل خوری فیروزه کوب ۱۰ سانتی متری
آجیل خوری فیروزه کوب ۱۰ سانتی متری
آکبند
580,000
560,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

گالش فیروزه کوبی آقاجانی
گالش فیروزه کوبی آقاجانی
آکبند
500,000
450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

لاله کوچک فیروزه کوبی آقاجانی
لاله کوچک فیروزه کوبی آقاجانی
آکبند
1,900,000
1,840,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

آجیل خوری ۲۰ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آجیل خوری ۲۰ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آکبند
1,550,000
1,490,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

بلونی ۲۵ فیروزه کوبی آقاجانی
بلونی ۲۵ فیروزه کوبی آقاجانی
آکبند
2,200,000
2,100,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

سرویس شربت خوری کوچک فیروزه کوبی آقاجانی
سرویس شربت خوری کوچک فیروزه کوبی آقاجان
آکبند
6,100,000
6,050,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

آجیل خوری ۹ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آجیل خوری ۹ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آکبند
520,000
470,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

آجیل خوری ۳۰ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آجیل خوری ۳۰ سانتی فیروزه کوبی آقاجانی
آکبند
3,000,000
2,690,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان

سرویس چای خوری فیروزه کوبی آقاجانی
سرویس چای خوری فیروزه کوبی آقاجانی
آکبند
5,980,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان