ذرت پمینا کاله 750 گرمی
ذرت پمینا کاله 750 گرمی
نو آکبند
35,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

ذغالی برگر 90 درصد 202 وزن 400 گرمی
ذغالی برگر 90 درصد 202 وزن 400 گرمی
نو آکبند
52,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

همبرگر 90 درصد گوشت ب.آ 400 گرمی
همبرگر 90 درصد گوشت ب.آ 400 گرمی
نو آکبند
43,600 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

فلافل 202 وزن 1000 گرمی
فلافل 202 وزن 1000 گرمی
نو آکبند
35,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

همبرگر 90 درصد گوشت شام شام 4 عددی
همبرگر 90 درصد گوشت شام شام 4 عددی
نو آکبند
38,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

ذغالی برگر 90 درصد شام شام 4 عددی 400 گرمی
ذغالی برگر 90 درصد شام شام 4 عددی 400 گ
نو آکبند
43,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

سیب زمینی ویلا 2.5 کیلوگرمی
سیب زمینی ویلا 2.5 کیلوگرمی
نو آکبند
59,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

سیب زمینی سرخ کرده ب. آ 2.5 کیلوگرمی
سیب زمینی سرخ کرده ب. آ 2.5 کیلوگرمی
نو آکبند
55,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

استیک برگر 90 درصد شام شام 4 عددی 500 گرمی
استیک برگر 90 درصد شام شام 4 عددی 500 گ
نو آکبند
47,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

ناگت مرغ 70 درصد پاکت دسته دار شام شام 950 گرمی
ناگت مرغ 70 درصد پاکت دسته دار شام شام
نو آکبند
55,300 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

کباب لقمه گوشت ب.آ 360 گرمی
کباب لقمه گوشت ب.آ 360 گرمی
نو آکبند
34,600 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

فیله سوخاری 202 وزن 1000 گرمی
فیله سوخاری 202 وزن 1000 گرمی
نو آکبند
82,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

ناگت مرغ ب.آ 950 گرمی
ناگت مرغ ب.آ 950 گرمی
نو آکبند
60,100 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

شنیسل مرغ خانواده پمینا کاله 1000 گرمی
شنیسل مرغ خانواده پمینا کاله 1000 گرمی
نو آکبند
61,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

کباب لقمه ویژه 70 درصد گوشت شام شام 9 عددی
کباب لقمه ویژه 70 درصد گوشت شام شام 9 ع
نو آکبند
29,700 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد

ناگت سوخاری خانواده مارین 1 کیلوگرمی
ناگت سوخاری خانواده مارین 1 کیلوگرمی
نو آکبند
63,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میسومارکت

location مشهد