عدس دال 700 گرمی پالیز
عدس دال 700 گرمی پالیز
نو آکبند
12,500 تومان
+مبلغ ارسال
100%

ارمغان

location تهران

لپه باقلا زرد 800 گرمی سبزدانه
لپه باقلا زرد 800 گرمی سبزدانه
نو آکبند
30,000 تومان
+مبلغ ارسال
100%

ارمغان

location تهران

نخود لوبیا مخلوط 900 گرمی خشکپاک
نخود لوبیا مخلوط 900 گرمی خشکپاک
نو آکبند
13,000 تومان
+مبلغ ارسال
100%

ارمغان

location تهران

عدس 800 گرمی لگومین
عدس 800 گرمی لگومین
نو آکبند
9,000 تومان
+مبلغ ارسال
100%

ارمغان

location تهران

لوبیا سفید 900 گرمی درچیک
لوبیا سفید 900 گرمی درچیک
نو آکبند
15,000 تومان
+مبلغ ارسال
100%

ارمغان

location تهران

لپه 900 گرمی چاپار
لپه 900 گرمی چاپار
نو آکبند
39,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

عدس 900 گرمی چاپار
عدس 900 گرمی چاپار
نو آکبند
31,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

جو پرک 350 گرمی چاپار
جو پرک 350 گرمی چاپار
نو آکبند
4,200 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

جو پوست کنده سلفونی ۸۰۰ گرمی فردینه
جو پوست کنده سلفونی ۸۰۰ گرمی فردینه
نو آکبند
8,360 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

بلغور جو 900 گرمی گلستان
بلغور جو 900 گرمی گلستان
نو آکبند
11,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

لیمو عمانی گلستان 130 گرمی
لیمو عمانی گلستان 130 گرمی
نو آکبند
22,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان
لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان
نو آکبند
38,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان
لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان
نو آکبند
38,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

نخود 900 گرمی گلستان
نخود 900 گرمی گلستان
نو آکبند
18,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

لپه ۹۰۰ گرمی گلستان
لپه ۹۰۰ گرمی گلستان
نو آکبند
36,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

عدس ریز 900 گرمی برکت
عدس ریز 900 گرمی برکت
نو آکبند
28,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران