پماد سوختگی ادیب درم کردستان														Adib dermal burn ointment
پماد سوختگی ادیب درم کردستان
نو آکبند
18,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کوردکالا

location سنندج

پماد ضد‌‌‌‌‌ میخچه و زگیل ادیب کردستان
پماد ضد‌‌‌‌‌ میخچه و زگیل ادیب کردستان
نو آکبند
28,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کوردکالا

location سنندج

پماد سوختگی جدید ادیب درم مدل Ointment
پماد سوختگی جدید ادیب درم مدل Ointment
نو آکبند
64,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کوردکالا

location سنندج

پماد عرق النسا (ضماد مفاصل) شفای کردستان
پماد عرق النسا (ضماد مفاصل) شفای کردستا
نو آکبند
19,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کوردکالا

location سنندج

پماد گیاهی سوسپانسیون ضد‌‌‌‌‌ زگیل تناسلی ادیب														Adib Suspension anti-genital wart
پماد گیاهی سوسپانسیون ضد‌‌‌‌‌ زگیل تناس
نو آکبند
29,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کوردکالا

location سنندج