میکرومتر دیجیتال خارج سنج 25-0 اینسایز مدل insize 3108-25A                                 کد محصول: 3108-25A
میکرومتر دیجیتال خارج سنج 25-0 اینسایز
نو آکبند
3,188,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر 25-0 Insize ( اینسایز ) مدل 3230-25BA                                 کد محصول: 3230-25BA
میکرومتر 25-0 Insize ( اینسایز ) مدل 32
نو آکبند
2,495,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرو متر 1200-1000 اینسایز مدل 1200-3205                                 کد محصول: 3205-1200
میکرو متر 1200-1000 اینسایز مدل 1200-32
نو آکبند
53,620,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 205-137 Mitutoyo                                 کد محصول: 205-137
ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 205-137 M
نو آکبند
17,450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 204-137 Mitutoyo                                 کد محصول: 204-137
ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 204-137 M
نو آکبند
12,750,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 203-137 Mitutoyo                                 کد محصول: 203-137
ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 203-137 M
نو آکبند
8,025,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 202-137 Mitutoyo                                 کد محصول: 202-137
ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 202-137 M
نو آکبند
6,695,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر 300-150 Insize ( اینسایز ) مدل 300-3206                                 کد محصول: 3206-300
میکرومتر 300-150 Insize ( اینسایز ) مدل
نو آکبند
6,965,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر 150-0 اینسایز مدل 150-3206                                 کد محصول: 3206-150
میکرومتر 150-0 اینسایز مدل 150-3206
نو آکبند
4,695,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر 400-300 Insize ( اینسایز ) مدل 400-3205                                 کد محصول: 3205-400
میکرومتر 400-300 Insize ( اینسایز ) مدل
نو آکبند
9,150,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر عمق سنج ( میکرومتر صلیبی ) 25-0 Accud ( آکاد ) مدل 01-001-391                                 کد محصول: 01-001-391
میکرومتر عمق سنج ( میکرومتر صلیبی ) 25-
نو آکبند
2,115,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر لوله ای داخل سنج 500-50 Accud ( آکاد ) مدل 01-020-352                                 کد محصول: 01-020-352
میکرومتر لوله ای داخل سنج 500-50 Accud
نو آکبند
5,730,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر دیجیتال 50-75 Accud ( آکاد ) مدل 01-003-311                                 کد محصول: 311-003-01
میکرومتر دیجیتال 50-75 Accud ( آکاد )
نو آکبند
3,775,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر دیجیتال 25-50 Accud ( آکاد ) مدل 01-002-311                                 کد محصول: 311-002-01
میکرومتر دیجیتال 25-50 Accud ( آکاد ) م
نو آکبند
3,049,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر داخل سنج Accud ( آکاد ) 50-25 مدل 01-002-351                                 کد محصول: 351-002-01
میکرومتر داخل سنج Accud ( آکاد ) 50-25
نو آکبند
2,410,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر داخل سنج Accud ( آکاد ) 30-5 مدل 01-001-351                                 کد محصول: 351-001-01
میکرومتر داخل سنج Accud ( آکاد ) 30-5 م
نو آکبند
2,230,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران