غلتک لوله پلی اتیلن پویا صنعت مدل PSG-400                                 کد محصول: PSG-400
غلتک لوله پلی اتیلن پویا صنعت مدل PSG-4
نو آکبند
680,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

اسکراپر اتوماتیک پویا صنعت مدل PSS1-160                                 کد محصول: PSS1-160
اسکراپر اتوماتیک پویا صنعت مدل PSS1-160
نو آکبند
3,285,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت رایزر زن مدل PSWM-110                                 کد محصول: PSWM-110
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت رای
نو آکبند
10,660,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت دو فک مدل PSMG2-160                                 کد محصول: PSMG2-160
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت دو
نو آکبند
7,450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا صنعت مدل PSSH-250                                 کد محصول: PSSH-250
دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا
نو آکبند
17,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش الکتروفیوژن پویا صنعت مدل PSWM-250                                 کد محصول: PSWM-250
دستگاه جوش الکتروفیوژن پویا صنعت مدل PS
نو آکبند
23,850,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت دو فک مدل PSM-110                                 کد محصول: PSM-110
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت دو
نو آکبند
5,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا صنعت مدل PSSH-160                                 کد محصول: PSSH-160
دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا
نو آکبند
13,680,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت چهار فک مدل PSMG4-160                                 کد محصول: PSMG4-160
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت چها
نو آکبند
10,600,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش الکتروفیوژن پویا صنعت مدل PSWM-4000                                 کد محصول: PSWM-4000
دستگاه جوش الکتروفیوژن پویا صنعت مدل PS
نو آکبند
39,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا صنعت مدل PSSH-400                                 کد محصول: PSSH-400
دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا
نو آکبند
26,790,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا صنعت مدل PSSH-315                                 کد محصول: PSSH-315
دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا
نو آکبند
19,850,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش الکتروفیوژن پویا صنعت مدل PSWM-400                                 کد محصول: PSWM-400
دستگاه جوش الکتروفیوژن پویا صنعت مدل PS
نو آکبند
25,750,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

اسکراپر اتوماتیک پویا صنعت مدل PSS1-250                                 کد محصول: PSS1-250
اسکراپر اتوماتیک پویا صنعت مدل PSS1-250
نو آکبند
3,850,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت مدل PSH-630                                 کد محصول: PSH-630
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت
نو آکبند
43,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت مدل PSH-400                                 کد محصول: PSH-400
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت
نو آکبند
29,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران