تخمه هندوانه 40 گرم سلفون
تخمه هندوانه 40 گرم سلفون
آکبند
6,000
4,200 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خشکپاک

location تهران

تخمه کدو گوشتی40 گرم سلفون
تخمه کدو گوشتی40 گرم سلفون
آکبند
8,000
5,600 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خشکپاک

location تهران

تخم آفتابگردان 120 گرم سلفون
تخم آفتابگردان 120 گرم سلفون
آکبند
14,400
10,080 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خشکپاک

location تهران

تخم ژاپنی 200 گرم سلفون
تخم ژاپنی 200 گرم سلفون
آکبند
20,000
14,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خشکپاک

location تهران

تخم کدو گوشتی 200 گرم سلفون
تخم کدو گوشتی 200 گرم سلفون
آکبند
34,700
24,290 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خشکپاک

location تهران

تخم کدو مشهدی 200 گرم سلفون
تخم کدو مشهدی 200 گرم سلفون
آکبند
34,700
24,290 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خشکپاک

location تهران

تخمه ژاپنی مقدار 370 گرم سلفون
تخمه ژاپنی مقدار 370 گرم سلفون
آکبند
37,000
25,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خشکپاک

location تهران

تخمه ژاپنی مقدار 300 گرم سلفون
تخمه ژاپنی مقدار 300 گرم سلفون
آکبند
30,000
21,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خشکپاک

location تهران

تخمه هندوانه مقدار 450 گرم سلفون
تخمه هندوانه مقدار 450 گرم سلفون
آکبند
40,000
28,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خشکپاک

location تهران

تخمه هندوانه مقدار 200 گرم سلفون
تخمه هندوانه مقدار 200 گرم سلفون
آکبند
17,800
12,460 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خشکپاک

location تهران

تخمه کدو مشهدی مقدار 450 گرم سلفون
تخمه کدو مشهدی مقدار 450 گرم سلفون
آکبند
78,000
54,600 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خشکپاک

location تهران

تخمه افتاب 200گرم سلفون
تخمه افتاب 200گرم سلفون
آکبند
24,000
16,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خشکپاک

location تهران

تخمه هندوانه خشکپاک (450gr)
تخمه هندوانه خشکپاک (450gr)
آکبند
28,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

تخمه آفتابگردان خشکپاک(200gr)
تخمه آفتابگردان خشکپاک(200gr)
آکبند
19,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

تخمه آفتابگردان نمکی چی توز(115gr)
تخمه آفتابگردان نمکی چی توز(115gr)
آکبند
7,000
5,950 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

تخم آفتابگردان هرول(120gr)
تخم آفتابگردان هرول(120gr)
آکبند
9,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران